Tải APP

TOP nền tảng thương
mại điện tử số hóa

Tương lai là một thế giới kỹ thuật số nơi mọi thứ đều
nằm trên chuỗi liên kết. Các ứng dụng NFT không
còn giới hạn ở các tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu
tầm, mà sẽ được mở rộng sang nhận dạng kỹ thuật
số, cấp phép bản quyền, ủy quyền thương hiệu, v.v.

Sứ mệnh của TOP là xây dựng một nền tảng thương
mại điện tử cho các bộ sưu tập kỹ thuật số hóa.

Android

V1.1.0

iOS

V1.1.0

Sản phẩm số hoá là gì

Sự độc đáo

Mỗi sản phẩm số có một mã nhận dạng duy nhất trên blockchain để xác thực sản phẩm. Thông tin trên blockchain không thể bị giả mạo và có thể truy tìm. Thông tin quyền sở hữu cảu sản phẩm đều có thể được tìm kiếm , có thể bảo đảm được quyền sở hữu sản phẩm một cách an toàn.

Độ khan hiếm

Đối với thị trường sưu tập kỹ thuật số hóa giá của hầu hết các sản phẩm đều không quá cao, hầu hết mọi người đều có thể tham gia và có thể sở hữu các sản phẩm yêu thích của họ.

Giá cả

Đối với thị trường sưu tập kỹ thuật số hóa giá của hầu hết các sản phẩm đều không quá cao, hầu hết mọi người đều có thể tham gia và có thể sở hữu các sản phẩm yêu thích của họ.

Về TOP
Tương lai là một thế giới kỹ thuật số, nơi mọi thứ đều nằm trên một chuỗi liên kết
Top User là sản phẩm của thời đại này
Cam kết tạo điều kiện cho các nhà sưu tập nghệ thuật tiếp cận với thế giới kỹ thuật số hóa
Việc lưu thông các sản phẩm / bộ sưu tập kỹ thuật số hoá đơn giản hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Android

V1.1.0

iOS

V1.1.0

Đối tác